Strona główna » Regulamin

Nasze hity

Bunny costume

Bunny costume189,99 zł
Najniższa cena z 30 dni to 189,99 zł

Alifini body

Alifini body129,99 zł
Najniższa cena z 30 dni to 129,99 zł

Cecilla koszulka i stringi

Cecilla koszulka i stringi129,99 zł
Najniższa cena z 30 dni to 129,99 zł

Biustonosz CARRIE Art. 876 BIAŁY

Biustonosz CARRIE Art. 876 BIAŁY123,30 zł
Najniższa cena z 30 dni to 123,30 zł

BS-05 Biustonosz WOW!

BS-05 Biustonosz WOW!47,70 zł
Najniższa cena z 30 dni to 47,70 zł

271 Figi modelujące

271 Figi modelujące79,70 zł
Najniższa cena z 30 dni to 79,70 zł

FUNNY - Rajstopy damskie 20 DEN w.08

FUNNY - Rajstopy damskie 20 DEN w.0829,20 zł
Najniższa cena z 30 dni to 29,20 zł

TBM 120 Biustonosz

TBM 120 Biustonosz47,60 zł
Najniższa cena z 30 dni to 47,60 zł

Producenci

PRODUCENCI I KATEGORIE

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

"Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop
Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna

Al. Józefa Piłsudskiego 132
05-270 MARKI

tel./fax: 022 781 13 51
tel. komórkowy: 512 690 125


zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17

zobacz mapkę dojazdu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.hurtownia-olenka.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny pod adresem www.hurtownia-olenka.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „Oleńka” a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: „Oleńka” Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk Sp. j. z siedzibą w Marki (05-270) przy Al. Józefa Piłsudskiego 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000292851, NIP: 1251471051, REGON: 141194263, kapitał zakładowy: ___________, reprezentowana przez: Iwonę Pietruk i Stanisława Pietruk, telefon kontaktowy: +48 512 690 125/ 22 781 13 51, adres poczty elektronicznej: sklep@hurtownia-olenka.pl, zwana dalej Sprzedawcą.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.
 
§ 1 Definicje

1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
2. Chat online – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym, wykorzystująca aplikację GG obsługiwaną przez firmę England.pl
                            Sp. z o.o., która umożliwia kontakt z Klientem.
3. Czas realizacji zamówienia– czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
4. Czas dostawy– czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.
5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze
                                              Sprzedawcą.
7. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia,
                                               w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu
                                               dostawy i płatności.
9. Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
10. Klient:

      a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
          obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
      b) osoba prawna,
      c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza       
          zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
                              zawodową.
13. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o
                                  złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
14. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość
                      ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
15. Napisz recenzję – usługa elektroniczna dostępna na stronie sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi dodanie opinii na temat
                                      zakupionego towaru bądź wykonanej usługi.
16. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom
                             subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach,
                             promocjach.
17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
                                    prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
18. Regulamin –  niniejszy regulamin sklepu.
19. Sprzedawca – „Oleńka” Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk Sp. J. z siedzibą w Marki (05-270) przy Al. Józefa Piłsudskiego 
                               132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
                               Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000292851, NIP: 1251471051, REGON: 141194263,
                               kapitał zakładowy: ___________, reprezentowana przez: Iwonę Pietruk i Stanisława Pietruk, telefon kontaktowy: +48 512 690
                               125/ 22 781 13 51, adres poczty elektronicznej: sklep@hurtownia-olenka.pl,
20. Sklep internetowy– strona internetowa dostępna pod domeną www.hurtownia-olenka.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi
                                         sprzedaż internetową.
21. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy
                                   Klientem a Sprzedawcą.
22. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za
                                         pośrednictwem sklepu internetowego.
23. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
24. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające
27. Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania
                                                                                 odpowiedzi na pytanie o dostępność lub parametry danego towaru.

                                                                        
§ 2 Informacje ogólne
 
1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego
    pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego
    regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
    intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (chyba, że
    w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów niebędących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
3. Sprzedawca informuje, iż oferuje sprzedaż tzw. towarów outletowych w ramach prowadzonego sklepu internetowego. Sprzedawca w zakresie
    ujawnionych i opisanych wad towaru outletowego (tzw. wady ujawnione) jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy
    sprzedaży. Powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż wady ujawnione towaru outletowego.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie
    dostępnej na stronie internetowej sklepu.
5. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych
    osobowych przez Sprzedawcę.
6. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym
   gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować,
   modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
7. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych
   podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu
   realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
8. Zakupu towaru może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Państw Członkowskich Unii
   Europejskiej. Zakup towaru przez inne osoby jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu dostawy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (poprzez
   wysłanie wiadomości na podany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej).
9. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie
    zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami,
      które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
11. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie
      środki techniczne i organizacyjne.
12. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może
     wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może
     nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni
     stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
13. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu.
      Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
14. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi
     korzystanie ze sklepu internetowego to:

      a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
      b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
      c) dostęp do poczty elektronicznej.
 
§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego
 
1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
    - telefoniczny, pod numerem +48 512 690 125/ 22 781 13 51, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00,
    - mailowy, wysyłając maila na adres: sklep@hurtownia-olenka.pl,
    - pod adresem siedziby: Al. Józefa Piłsudskiego 132, 05-270 Marki
2. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.
3. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
4. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bez konieczności zakładania konta i dokonania logowania.
5. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego
    logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
6. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce
    internetowej obsługi plików cookies.
7. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają
    natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.
8. O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty
   wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w
   szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów
   dostawy.
9. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy,
    z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
10. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach
      odpowiada sam Klient.
11. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz
     kontaktowy, formularz zamówienia, newsletter, livecall, chat online, zapytaj o produkt, napisz recenzję, wyślij do znajomego. O ewentualnych
     przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
12. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
     Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając
     tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres podany
     w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@hurtownia-olenka.pl.
13. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
14. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
     kalendarzowych od dnia jej złożenia.
15. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie
     to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
16. Klientowi, na rzecz, którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość
    wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi
    po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które maja charakter ciągły
      i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
 
§ 4 Zakładanie konta w sklepie
 
1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę
   „Załóż konto” widoczną na dole lub na górze strony bądź zaznaczyć checkbox o treści „Chcę założyć konto w sklepie” w procesie składania
   zamówienia. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: adresu
   poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasła
2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania
    formularza zamówienia.
3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.
4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią
   może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu
   rejestracji.
6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę.
   Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu
   się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu
   do historii zamówień.
7. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Utwórz konto”.
8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta.
    Następuje to samodzielnie i bezpośrednio w panelu administracyjnym konta.
 
§ 5 Chat online
1. Sprzedawca umożliwia Klientom/Użytkownikom kontakt poprzez chat online. Jest to funkcjonalność opierająca się na szybkim kontakcie
    online za pośrednictwem komunikatora GG.
2. Usługa elektroniczna chat online świadczona jest nieodpłatnie oraz na czas oznaczony, do momentu zakończenia konwersacji i zamknięcia
    okienka chatu.
3. W celu skorzystania z wyżej wymienionej usługi elektronicznej, należy najechać kursorem myszki na okienko chatu GG znajdujące się
    po lewej stronie, wypełnić pole „wiadomości” oraz potwierdzić klikając w przycisk „Wyślij” .
 
§ 6 Newsletter

1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez
    Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.
2. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
3. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej,
    która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.
4. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować
    widoczne checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz” bądź zaznaczyć checkbox przy zakładaniu konta Klienta. Sprzedawca umożliwia
    również zapis na newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa bezpośrednio podczas składania zamówienia w formularzu
    zamówienia.
5. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres
    e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia
    przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
6. Aby trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy ponownie wpisać adres e-mail w pole zapisu i kliknąć w przycisk „Wypisz”.
 
§ 7 Zapytaj o produkt

1. Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” świadczona jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się z chwilą przesłania zapytania, a kończy się
    w momencie otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy lub w momencie odstąpienia od wypełniania formularza.
2. Umożliwia ona przesłanie przez Użytkownika pytania o produkt w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego
    przy każdym towarze.
3. Powyższa usługa świadczona jest nieodpłatnie.
4. Skorzystanie z usługi elektronicznej jest możliwe po kliknięciu przy każdym produkcie przycisku „Zapytaj o produkt”, wskazaniu imienia
    i nazwiska, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku
    „Wyślij”. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na podany adres poczty elektronicznej lub skontaktuje się telefonicznie – zgodnie z informacją
    uzyskaną od Użytkownika.
§ 8 Napisz recenzję

1. Usługa elektroniczna „napisz recenzję” świadczona jest nieodpłatnie.
2. Sprzedawca umożliwia Klientom/Użytkownikom, dodawanie opinii na temat zakupionych towarów bezpośrednio na stronie sklepu
    internetowego.
3. W celu napisania recenzji Klient/Użytkownik musi zalogować się na swoje konto założone w sklepie.
4. W celu skorzystania z powyższej usługi elektronicznej należy kliknąć w przycisk „Napisz recenzję” znajdujący się bezpośrednio pod danym
    produktem, a następnie wprowadzić swój komentarz i zatwierdzić przyciskając „Wyślij”.
5. Usługa świadczona jest na czas oznaczony, czyli od momentu rozpoczęcia pisania recenzji, a kończy się z chwilą jej zatwierdzenia lub
    w momencie odstąpienia od wystawienia recenzji.
 
§ 9 Usługa elektroniczna „wyślij do znajomego

1. Usługa elektroniczna „wyślij do znajomego” świadczona jest nieodpłatnie i zawierana jest na czas oznaczony.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi/Użytkownikowi przesłanie za pośrednictwem interaktywnego formularza na adres poczty elektronicznej
    innego potencjalnego Klienta, wiadomości z poleceniem danego towaru.
3. W celu skorzystania z powyższej usługi elektronicznej należy kliknąć przy danym towarze w „Poleć znajomemu”, podać imię osoby
   polecającej i adres e-mail oraz adres e-mail znajomego i kliknąć w przycisk „Wyślij” bądź kliknąć w ikonę koperty zamieszczona w lewym
   dolnym rogu strony i wybrać jedną z metod polecenia. Na wskazany adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z linkiem do podstrony
   polecanego towaru.
4. Klient ma możliwość rezygnacji z powyższej usługi elektronicznej w każdej chwili. W tym celu należy zaprzestać wypełniać formularz.
 
§ 10 Formularz kontaktowy
 
1.Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości
  elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega
   rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez
   Sprzedawcę.
4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty
    elektronicznej, opcjonalnie imię i nazwisko lub numer telefonu oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij”.
 
§ 11 Zasady składania zamówienia
 
1.Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa
   się w dni robocze w godzinach od 09.00 do 17.00.
3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego
    koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia
    i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność
    zapłaty ceny.
5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed
    dokonaniem zmiany w zamówieniu.
6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu
    o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie
    towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
7. Zakupu można dokonać bez konieczności rejestracji w panelu konta.
8. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego
   zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność
   zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami
   wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).
9. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji, Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim
   następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
   elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru
   oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą
   prowadzą działalność oraz numer NIP. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych
   przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając
   adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji.
10. Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności
     z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem
     o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku
     „Zamawiam i płacę”.
11. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia
     do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj
     zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez
     Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
12. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.
13. Klient za pośrednictwem formularza zamówienia może założyć konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe,
     dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
14. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.
 
§ 12 Płatność i dostawa
 
1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat
    za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili
    wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:
    a) klient może skorzystać z przesyłki pocztowej,
    b) klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
    c) klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pośrednictwem paczkomatu,
    d) klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej,
    e) klient może skorzystać z bezpłatnego odbioru osobistego, dostępnego pod adresem siedziby.
4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
    a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
    b) płatność za pobraniem,
    c) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze:
        43 1140 2004 0000 3302 5922 1563 (mBank)
    d) płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu
    internetowego w zakładce „Koszty i czas dostawy” oraz „Płatności”.
6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane
    do zamówionego towaru.
7. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni.
8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia
   otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą
   (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).
9. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
10. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio
     przy odbiorze osobistym towaru.
11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze
     zamówionego towaru.
12. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
13. Dostawa towaru odbywa się na terenie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej na adres podany w trakcie składania zamówienia.
     Dostawa poza terytorium Unii Europejskiej odbywa się wyłącznie po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Klientem poprzez kontakt
     telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Koszt wysyłki za granicę jest zależny od wagi paczki, rozmiarów paczki, ilości. W celu skorzystania z wysyłki za granicę należy dodać
     towar do koszyka oraz wskazać kraj dostawy z możliwych opcji lub w przypadku wysyłki poza obszar UE ustalić kraj dostawy bezpośrednio
     ze Sprzedawcą jeszcze przed złożeniem zamówienia, kontaktując się telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.
15. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.
 
§ 13 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.
3. Sprzedawca informuje, że sprzedawane towary mogą być również personalizowane, tj. wykonywane według szczególnych parametrów
    podanych przez Klienta, na Jego specjalne życzenie. W celu skorzystania z takiej opcji, należy napisać wiadomość e-mail lub zadzwonić
    do Sprzedawcy. Koszt zamówienia jest uzależniony od wymagań, a czas oczekiwania na taki produkt ustalany jest indywidualnie.
    Szczegółowe informacje zostaną podane bezpośrednio w trakcie składania zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
    przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz
    nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą
    formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest
    odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu, itp.
6. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiąca
   potwierdzenie.
7. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość
    zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak
    również płatności, które należy uiścić.
8. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 2 do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania
    zamówienia podano inny termin Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
10. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym przypadku termin odbioru zamówionego
     towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się telefonicznie bądź
     drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
11. Odbioru towaru można dokonać w dni robocze, w godzinach otwarcia, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru
     za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
12. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
13. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia towarów częściami lub też
      dostarczenia wszystkich towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
14. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem za zamówiony towar to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku
      bankowego Sprzedawcy.
15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin dostawy zamówionego towaru rozpoczyna się od dnia zawarcia
      umowy sprzedaży.
16. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany
      o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
17. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości
     potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub
     zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
18. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie,
      Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz
      ustalenia nowego terminu dostawy.
19. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana,
     czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody oraz
     zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
20. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe
      zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych
      regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą
      szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.
      Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
21. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc
     pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli
     Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego
     terminu i kosztów dostawy.
 
§ 14 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych
    odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby
    niż Przewoźnik zamówionego towaru.
3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni
    kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od
   umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na
   adres wskazany w § 3 regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
6. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie 14 dni
   kalendarzowych. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał stosowane oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy lub listownie na adres
   z §3.
7. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego
    regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu.
8. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie
   poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany
   w formularzu zamówienia.
9. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
    zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
    zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla
    Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
10. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego
      odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni
     kalendarzowych, od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
13. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
14. W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje
      wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający
      poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
16. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
      lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
     1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
         rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą
         wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
         zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
     4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
         zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
         z innymi rzeczami;
     7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
        dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma
        kontroli;
    8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
       Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
       zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
       do dodatkowych usług lub rzeczy;
    9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
        opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
        usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
        świadczenia usługi;
 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
       zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa
       odstąpienia od umowy.
 
§ 15 Reklamacja i gwarancja
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności
    w artykułach od 556 do 576.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres
    e-mail: sklep@hurtownia-olenka.pl.
5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy podany w § 3.
   Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar
   Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.
6. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.
7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na
    proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
    a) dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
    b) datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
    c) numer zamówienia,
    d) przedmiot reklamacji,
    e) żądanie Konsumenta.
8. Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie
    z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaję się
    za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
10. Reklamacje towarów zakupionych przez Konsumentów spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpatrywane są zgodnie z przepisami
     danego kraju.
 
§ 16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
    zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
    konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
    Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
         https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
         https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
         https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
         https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa,
    tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.
3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
    a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
        do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr
        4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra
       Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
       konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
    b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
        mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
    c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem.
        W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
        statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
    d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR),
       dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ 17 Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz
    wszelkich uregulowań prawnych.
2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres, w jakim dane osobowe są
    zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie
    danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§ 18 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta,
    z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie
    w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on
    zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu.
    W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku,
    gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
    powiadomienia.
6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2019

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu