wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Youtube Blog
Strona główna1 » Regulamin

Nasze hity

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Producenci

PRODUCENCI I KATEGORIE

"Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop
Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna

Al. Józefa Piłsudskiego 132
05-270 MARKI

tel./fax: 022 781 13 51
tel. komórkowy: 512 690 125


zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17

zobacz mapkę dojazdu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Hurtownia "Oleńka";
 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtownia-olenka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hurtownia "Oleńka" a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurtownia-olenka.pl.
 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

3. Sklep internetowy Hurtownia "Oleńka", działający pod adresem www.hurtownia-olenka.pl, prowadzony jest przez "Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna, al. J. Piłsudskiego 132, 05-270, Marki, NIP: 1251471051, REGON: 141194236, e-mail: sklep@hurtownia-olenka.pl, tel.: 22 781 13 51 , 512 690 125.
 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292851.
 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

- komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

- dostęp do poczty elektronicznej

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4 (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek)

- włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript.
 

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Hurtownia "Oleńka" zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hurtownia-olenka.pl oraz sporządzić jego wydruk."
 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 

Hurtownia "Oleńka" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hurtownię "Oleńka" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hurtowni "Oleńka".
 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Hurtowni "Oleńka".
 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hurtownia "Oleńka",

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hurtownia-olenka.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hurtownią "Oleńka" Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej dostępność wszystkich istotnych elementów Zamówienia lub z momentem wyrażenia przez Klienta zgody na wysyłkę tego, co jest dostępne. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Hurtownią "Oleńka".
 

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 

V. Dostawa

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do większości państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry,Bułgaria, Finlandia, Francja, Szwecja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy,  Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów w Polsce realizowana jest za pośrednictwem:
 

- Poczty Polskiej

- firmy kurierskiej

- Paczkomatów In Post

3. 
Dostawa zamówionych Towarów do pozostałych krajów (innych niż Polska, wymienionych w pkt.1, części V regulaminu) realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Każdy z naszych klientów ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Hurtownia "Oleńka", al. J. Piłsudskiego 132, 05-270 Marki, Polska. Towar można odebrać, po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką i/lub kartą płatniczą.
 

Koszty dostawy znajdą Państwo w zakładce: KOSZTY I CZAS DOSTAWY. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 

5. Na termin realizacji dostawy składa się: czas realizacji zamówienia (liczony od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności wszystkich produktów lub od momentu wyrażenia przez Klienta zgody na wysyłkę tego, co jest dostępne) + czas dostawy.

Czas realizacji zamówienia wynosi:

- w przypadku wyboru opcji płatności: przelew – do 72h od zaksięgowania wpłaty

- w przypadku opcji płatności: pobranie – do 72 h od wpłynięcia zamówienia

- w przypadku wyboru opcji płatności: płatność przy odbiorze w hurtowni – do 72h od wpłynięcia zamówienia

Czas dostawy zależy od wybranego przewoźnika (
 KOSZTY I CZAS DOSTAWY) i liczy się od dnia wysłania do Klienta Zamówienia.


6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hurtownia-olenka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

- gotówką i/lub kartą płatniczą przy odbiorze w hurtowni
 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.
 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Hurtownia "Oleńka", al. J. Piłsudskiego 132, 05-270 Marki i/lub sklep@hurtownia-olenka.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

Skutki odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Prosimy mieć na względzie fakt, że nie odbieramy przesyłek „za pobraniem”. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

Adresat: Hurtownia "Oleńka", al. J. Piłsudskiego 132, 05-270 Marki / sklep@hurtownia-olenka.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
 

(*) Niepotrzebne skreślić.
 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Hurtownia "Oleńka" jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hurtownia "Oleńka", al. J. Piłsudskiego 132, 05-270, Marki, sklep@hurtownia-olenka.pl. Hurtownia "Oleńka" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

Hurtownia "Oleńka" nie jest producentem Towarów. Hurtownia "Oleńka" nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Hurtownia "Oleńka" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hurtownia "Oleńka" o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hurtownia "Oleńka", al. J. Piłsudskiego 132, 05-270, Marki, sklep@hurtownia-olenka.pl
 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 

5. Hurtownia "Oleńka" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hurtownia "Oleńka" a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hurtownia "Oleńka" a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hurtownia "Oleńka".
 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl